Regulamin

1. Wszystkie osoby korzystające i przebywające na terenie mobilnej Wrotkarni określane są mianem Użytkowników, którzy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu mobilnej Wrotkarni , zwanego dalej Regulaminem. Wejście na teren Wrotkarni, przebywanie na niej i korzystanie z jej usług jest równoznaczne z zapoznaniem się, akceptacją oraz przestrzeganiem Regulaminu. 
2. Przebywanie na terenie mobilnej Wrotkarni wiąże się z bezwzględnym obowiązkiem przestrzegania Regulaminu oraz wykonywania poleceń i zaleceń pracowników Wrotkarni. Obsługa ma prawo wyprosić osoby niestosujące się do poleceń. 
3. Na terenie Wrotkarni funkcjonują:
 • tor do jazdy na wrotkach, 
 • wypożyczalnia sprzętu (wrotki, kask i ochraniacze)
4. W strefie do jazdy na wrotkach może przebywać jednocześnie do 25 osób. 
5. W trosce o bezpieczeństwo Użytkowników i personelu należy:
 • bezwzględnie powstrzymać się od korzystania z mobilnej Wrotkarni w przypadku występowania ostrego przeziębienia w szczególności utrzymującej się gorączki i kaszlu,
 • skorzystać przed wejściem do mobilnej Wrotkarni z środków dezynfekujących ręce.
6. W przypadku dużej liczby zainteresowanych Wrotkarnią, Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tur jazdy w następującym wymiarze czasowym: 60 minut jazdy na wrotkach 15 minut przerwy technicznej na dezynfekcję sprzętu. Niezależnie od godziny wejścia na tor, Użytkownik kończy jazdę w wyznaczonych godzinach danej tury.
7. Podczas przerw technicznych wszyscy Użytkownicy zobowiązani są do opuszczenia toru wrotkowego. Przerwy techniczne obowiązują w przypadku wprowadzenia tur jazdy (pkt. 6).
8. Podczas jazdy zalecane jest używanie sprzętu ochronnego, tj. wrotek, kasku oraz kompletu ochraniaczy. Osoba, która świadomie rezygnuje z kasku i ochraniaczy, robi to na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek jazdy w kasku.
9. Każdy Użytkownik Wrotkarni zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności podczas korzystania z Obiektu, tak by nie stwarzać zagrożenia dla siebie samego oraz innych Użytkowników.
10. Podczas jazdy należy zachować jeden kierunek jazdy oraz kontrolować prędkość jazdy, by zapobiec kolizjom. O zmianie kierunku jazdy decyduje obsługa Obiektu.
11. Wszelkie nieprawidłowości, związane z funkcjonowaniem wypożyczonego sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Obiektu. 
12. Na terenie Wrotkarni zabrania się:
 • jazdy na wrotkach poza strefą do tego wyznaczoną,
 • potrącania, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, jazdy w przeciwnym kierunku niż wyznaczony, 
 • jazdy z dziećmi / innymi osobami na rękach,
 • wnoszenia jakichkolwiek zbędnych przedmiotów na strefę do jazdy na wrotkach, m. in. telefonów komórkowych, słuchawek, plecaków, torebek oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla Użytkowników toru wrotkowego,
 • spożywania posiłków,
 • przebywania i korzystania z Obiektu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i/lub środków odurzających,
 • wnoszenia różnego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, broni oraz innych mogących spowodować zagrożenia zdrowia bądź życia Użytkowników, 
 • palenia tytoniu,
 • wchodzenia do pomieszczeń technicznych (za wyjątkiem pracowników Obiektu),
 • zaśmiecania Obiektu,
 • wprowadzania zwierząt,
 • niszczenia mienia Wrotkarni.
13. Z infrastruktury Wrotkarni mogą korzystać dzieci od 4 roku życia. Dzieci i młodzież od 4 do 12 lat mogą korzystać z Wrotkarni wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów i na ich odpowiedzialność. Młodzież w wieku od 13 do 18 lat może korzystać z obiektu bez opiekuna, lecz jedynie za jego pisemną zgodą.
14. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie mobilnej Wrotkarni ponoszą Rodzice/Opiekunowie. Wrotkarnia nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą.
15. Na terenie mobilnej Wrotkarni należy zachować czystość i porządek.
16. Użytkownicy naruszający zasady bezpieczeństwa i porządku oraz nieprzestrzegający Regulaminu zostaną wyproszeni z Obiektu i pociągnięci do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
17. Obsługa Wrotkarni zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na teren mobilnej Wrotkarni osób, co do których zachodzi podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, że znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych.
18. Korzystanie z usług mobilnej Wrotkarni związane jest z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. W związku z powyższym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie, jak i mieniu wynikłe podczas korzystania z Wrotkarni – jako związane z ryzykiem sportowym. W przypadku doznania przez Użytkownika jakiegokolwiek urazu bądź uszkodzenia ciała, należy niezwłocznie powiadomić obsługę Wrotkarni.
19. Osoby mające jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z infrastruktury obiektu lub osoby, u których jazda na wrotkach może w jakikolwiek sposób zaszkodzić ich zdrowiu, nie powinny korzystać z Wrotkarni.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie rzeczy stanowiących własność Użytkowników, bądź też pozostawienie tych przedmiotów bez opieki na terenie lub w okolicach Obiektu.
21. Każdy Użytkownik ma obowiązek oddać wypożyczony sprzęt w stanie nie gorszym do tego, jaki otrzymał. Osoba ta zobowiązana jest zwrócić ten sprzęt pracownikowi obiektu w miejscu do tego wyznaczonym, zaraz po zakończeniu korzystania z infrastruktury Wrotkarni.
22. Osoba odpowiedzialna za uszkodzenie sprzętu lub mienia Wrotkarni zostanie obciążona materialnie.
23. Na strefie jezdnej mogą przebywać tylko osoby posiadające na nogach wrotki/rolki, uprawnione do bezpłatnych wejść, a także osoby, które służą pomocą dla osób uczących się jazdy na wrotkach.
24. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6.01.2024 r. do odwołania.
25. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy  obowiązującego prawa.
Szukaj